دستورمصرف کوددهی در گلخانه

دستورمصرف کوددهی در گلخانه

کودهای کلاته خضراء را در گلخانه ام چگونه استفاده کنم؟

با توجه به کمبود آب و تنشهای دمایی که هر ساله خسارات قابل توجهی به تولیدات کشاورزی وارد میکنند در حال حاضر کشت گلخانه ای از اهمیت فوق العاده ای برخوردار می باشد. با توجه به روند خاص تولید محصولات کشاورزی در گلخانه ها، مصرف کود یکی از ارکان اساسی تولید در این مجموعه ها می باشد. متاسفانه مصرف بی رویه کودهای شیمیایی در حال حاضر در گلخانه ها ایجاد کننده یک سیکل معیوب شده است که نتیجه آن کاهش سطح کمی و کیفی تولیدات گلخانه ها و افزایش مصرف سموم شده است.

استفاده از کودهای کلاته خضراء در گلخانه ها به دلیل جذب بسیار مؤثر و اثرگذاری مثبت بر فرایندهای متابولیکی گیاه  تأثیر به سزایی در افزایش کمی و کیفی تولیدات این حوزه دارد. مصرف کودهای کلاته خضراء موجب افزایش کمیت و کیفیت تولیدات گلخانه ای، افزایش مقاومت بوته ها در برابر بیماری ها، آفات و تنش های محیطی و کاهش نیاز به مصرف سموم میگردد، بدون این که خاک را شور نماید.  در واقع با استفاده از کودهای کلاته خضراء و عمل دقیق به دستور مصرف کارشناسان از یک واحد گلخانه ای به اندازه بیش از یک واحد گلخانه ای برداشت خواهید داشت و کیفیت محصول تولیدی شما نیز بسیار بهتر و سالم تر از پیش خواهد بود.

 پیشنهاد ما این است که مالکین محترم گلخانه میزان مورد نیاز از  کودهای خضراء را برای استفاده در مدت زمان یک ماه و مساحت مشخص، از شرکت خریداری کرده و اثرات آن را در گلخانه خود با کودهای شیمیایی مقایسه نمایند.به عنوان مثال در صورتی که گلخانه شما 6 سالن با شرایط یکسان (از لحاظ نوع بذر، سن بوته، درگیری احتمالی به آفات، شرایط دمایی و…) دارد، برای مدت زمان 30 روز، مقادیر معادل از  کودهای خضراء را جهت 3 سالن، خریداری نمایید. بعد از یک ماه تغییرات کمی و کیفی نسبت به سالنهای مجاور قابل مشاهده خواهد بود.

برای مصرف کننده از لحاظ هزینه اختصاص داده شده به خرید کودهای کلاته خضراء در گلخانه ها، دستور مصرف این کودها در 3 دسته “اولیه”، “میانی”و “تخصصی”رده بندی میشوند. در “رده بندی اولیه”، صرفاً از تعداد محدودی از کودهای خضراء جهت مصرف محلولپاشی در گلخانه استفاده میگردد. در “رده بندی میانی”، علاوه بر مصرف محلولپاشی، تعدادی از کودهای کلاته خضراء، با شرایط ذکر شده در جدول زیر در گلخانه های خاکی استفاده میگردد. در “رده بندی تخصصی”، کودهای شیمیایی به طور کلی از گلخانه حذف شده و با کودهای کلاته خضراء جایگزین میگردند.

نکات مهم:

  • بدیهی است که در مقایسه استفاده بین سه رده، میزان افزایش عملکرد و نیز سودآوری “رده تخصصی” از همه بیشتر و “رده میانی” و “رده اولیه” به ترتیب بعد از آن می باشند. با حذف کودهای شیمیایی در “رده تخصصی” با جهش بسیار چشمگیر در عملکرد و کیفیت محصولات گلخانه ای و نیز حذف خسارات ناشی از مصرف کودهای شیمیایی روبرو خواهید شد.
  • در صورت مصرف صحیح، ما تضمین می‌کنیم که هر میزان برای خرید کودهای کلاته خضراء هزینه نمایید، حداقل 2 برابر هزینه صرف شده، محصول بیشتر برداشت خواهید کرد. بنابراین تهیه و استفاده از این محصول برای شما به منزله یک سرمایه گذاری سودآور و پر منفعت است.
 گلخانه‌های خاکیگلخانه‌های هیدروپونیک

“رده اولیه”

محلولپاشی:مصرف کودهای کلاته خضراء

کودآبیاری: مصرف کودهای شیمیایی طبق فرمولاسیون پیشین گلخانه

محلولپاشی:مصرف کودهای کلاته خضراء

کودآبیاری: مصرف کودهای شیمیایی طبق فرمولاسیون پیشین گلخانه

“رده میانی”

محلولپاشی:مصرف کودهای کلاته خضراء

کودآبیاری: جایگزینی انواع دلخواه از کودهای کلاته خضراء به جای کودهای شیمیایی (تأمین بخشی از فرمولاسیون بستر با استفاده از کودهای کلاته خضراء)

محلولپاشی:مصرف کودهای کلاته خضراء

کودآبیاری: مصرف کودهای شیمیایی طبق فرمولاسیون پیشین گلخانه

به دلیل اختلال در فرمولاسیون و کیفیت پایین کودهای شیمیایی در مقایسه با کودهای کلاته خضراء، اختلاط کودهای خضراء و کودهای شیمیایی در فرمولاسیون تغذیه بستر امکان پذیر نیست!

“رده تخصصی”

محلولپاشی:مصرف کودهای کلاته خضراء

کودآبیاری: مصرف کودهای کلاته خضراء

*نیازی به مصرف کودهای شیمیایی در گلخانه نیست

محلولپاشی:مصرف کودهای کلاته خضراء

کودآبیاری: مصرف کودهای کلاته خضراء

*نیازی به مصرف کودهای شیمیایی در گلخانه نیست

 

جهت ملاحظه دستور مصرف تخصصی بسته به نوع گلخانه خود، روی آیکون مورد نظر کلیک کرده و جدول دستور مصرف تخصصی را ملاحظه فرمایید.

گلخانه های صیفی جات با بستر خاک
گلخانه های پرورش گل و گیاه آپارتمانی
گلخانه های با بستر کشت هیدروپونیک
دستور مصرف محلولپاشی کودهای کلاته خضراء در گلخانه ها
جایگزینی طبق فرمولاسیون بومی گلخانه
گلخانه پرورش نشاء
گلهای فصلی