ریشه زایی

ریشه زایی

ریشه زایی

  • کود فسفر خضراء
  • کود کلات میکرو کامل خضراء

اولین قدم در پرورش گیاهان، استقرار در خاک از طریق رشد و توسعه ریشه آن است، عناصر مورد نیاز گیاه از طریق ریشه جذب و به سایر اندام ها انتقال می یابد. رشد و گسترش ریشه و سلامت آن در انواع خاک ها منوط به دریافت برخی عناصر مانند ریز مغذی ها و فسفر است. 

کودهای توصیه شده برای تقویت ریشه زایی:

  • کود فسفر خضراء
  • کود کلات میکرو کامل خضراء

دستور مصرف کودهای فوق برای تقویت ریشه زایی به این شرح است :

  • نهال : 10 تا 60 گرم کود کلات میکرو کامل خضراء به همراه 10 تا 60 گرم کود فسفر خضراء برای هر نهال بر حسب سن به شکل چالکود یا کودآبیاری؛ یا محلولپاشی کود کلات میکرو کامل (2  در 1000) به همراه کود کلات فسفر (2  در 1000)
  • نشاء: 5 گرم کود کلات میکرو کامل خضراء به همراه 100 تا 300 گرم کود فسفر خضراء در هر 100 لیتر آب