راهنمای مصرف کود‌‌‌‌‌‌ در فصل تابستان

راهنمای مصرف کود در فصل تابستان

علیرغم آهکی بودن اکثر خاک‌های زراعی ایران، برخی محصولات کشاورزی از قبیل سیب، هندوانه، گوجه فرنگی و صیفی جات و … عوارض فیزیولوژیکی ناشی از کمبود کلسیم را نشان میدهند. علت را می توان چنین توضیح داد که حرکت کلسیم در درون گیاهان بسیار کند بوده و به دلیل محصور شدن آن در واکوئل‌ها حرکت آن در درون گیاه فقط از طریق آوندهای چوبی امکان پذیر می‌باشد. حرکت کلسیم در آوند چوبی به صورت غیر فعال می‌باشد. کلسیم یک عنصر کم تحرک است که تنها از طریق جریان توده‌ای آب حرکت می‌کند. کلسیم فعال شده به همراه آب در برگ‌ها تجمع پیدا می‌کند. در فصل تابستان به دلیل تبخیر شدید از سطح برگ‌ها و با وجود غلظت بالای کلسیم در برگ‌ها (حتی بالاتر از غلظت بحرانی و یا حد کفایت)، میوه دچار کمبود کلسیم می‌شود. به دلیل نقش کلسیم در استحکام دیواره سلولی، میوه‌هایی که تجمع کلسیم در آنها بیشتر است، قابلیت و طول عمر انبارداری در آن ها افزایش می‌یابد.

کود کلات کلسیم خضراء محتوی 7 درصد کلسیم کلاته بوده و دارای خواص ذیل است:

 1.  افزایش توسعه ریشه
 2.  کاهش صدمات ناشی از تنش های محیطی مانند سرمازدگی
 3. جلوگیری از عوارض فیزیولوژیک ناشی از کمبود عنصر کلسیم در گیاهان مختلف مانند پوسیدگی گلگاه گوجه فرنگی، نرمی بافت و آبگز شدن میوه سیب، عارضه لکه تلخ سیب، چوب پنبه‌ای شدن گلابی، سوختگی لبه برگ کاهو ، قلب سیاه کرفس، عارضه لکه پوست استخوانی پسته و مرگ مناطق رشد در بسیاری از گیاهان
 4. کاهش ریزش میوه ها قبل از رسیدن
 5. افزایش کیفیت و طول عمر انبارداری میوه ها
 6. افزایش کیفیت و ماندگاری گل های شاخه بریده پس از برداشت
 7. خوش طعمی میوه
یکی از مهم ترین راه‌ها برای حفظ و همچنین بهبود حاصل خیزی خاک، مصرف متعادل و متوازن کودها است. متأسفانه آمار مصرف کودهای شیمیایی در سال های گذشته حکایت از مصرف ناچیز کود پتاسیم در مقابل کودهای فسفاته و ازته دارد. این در حالی است که مقدار جذب پتاسیم به وسیله ریشه گیاه از جذب هر عنصر کانی دیگری به غیر از نیتروژن بیشتر و در بعضی موارد برابر و یا حتی بیشتر از ازت است. عدم تعادل در مصرف کودهای شیمیایی، باعث افزایش تدریجی میزان فسفر خاک ها در مقابل کاهش شدید و حتی تهی شدن خاک‌های بعضی مناطق از ذخیره پتاسیم شده که در نهایت، ایجاد اختلال در تغذیه گیاه و کاهش کمی و کیفی محصولات کشاورزی را در پی داشته و مهم تر اینکه در دراز مدت خصوصیات خاک را دستخوش تغییرات نامطلوب خواهد کرد.

کود پتاسیم خضراء که حاوی 27 درصد پتاسیم کلات شده است، دارای خواص ذیل می‌باشد:

 1. افزایش تعداد خوشه، تعداد دانه در هر خوشه، وزن هزار دانه
 2. افزایش مقاومت به ورس (خوابیدگی) در غلات به دلیل افزایش تعداد و قطر دسته‌های آوندی
 3. افزایش نشاسته و کیفیت سیب زمینی
 4. افزایش میزان قند در چغندر قند و نیشکر
 5. افزایش درصد خندانی و کاهش پوکی دانه های پسته
 6. بهبود رنگ میوه و افزایش قند در میوه‌ها بخصوص سیب
 7. افزایش اندازه‌ی میوه و درجه‌ی شیرینی آن در مرکبات
 8. خوش طعمی، خوش سوزی و مرغوبیت توتون
 9. افزایش مقاومت به آفات و بیماریها مانند آتشک سیب و گلابی، شانکر مرکبات، بیماری بادزدگی سیب زمینی و لکه موجی گوجه فرنگی و ….
 10. افزایش طول عمر و خاصیت انبارداری گلهای شاخه بریده
 11. افزایش تحمل گیاه به شوری
 12. افزایش مقاومت گیاهان در برابر سرمازدگی
 13. افزایش کارایی تعرق گیاه در شرایط تنش آبی (افزایش راندمان آب آبیاری)

کود سوپر حاوی ترکیب متعادلی از 12 عنصر غذایی (اعم از ماکرو و میکرو) بوده و دارای تأثیرات زیر می باشد:

 1. افزایش فتوسنتز و افزایش سطح برگ گیاه
 2. افزایش گلدهی، جلوگیری از ریزش گل و جلوگیری از ریزش میوه  قبل از رسیدن
 3. یکنواختی اندازه و یکنواختی رسیدگی میوه
 4. بهبود و تسریع در رنگ گیری و رسیدن میوه ها
 5. افزایش اندازه و وزن میوه
 6. کاهش تجمع نیترات در سبزی ها و صیفی جات
 7. بهبود رنگ، طعم، عطر و مزه سبزیجات (پیاز، سیر و سبزیجات برگی مانند نعناع، ریحان و…)
 8. جلو گیری از نرم شدن بافت میوه، افزایش سفتی و خاصیت انبارداری میوه
 9. افزایش تجمع و انتقال قند به میوه در هندوانه، خربزه و طالبی
 10. افزایش مقاومت به آفات، بیماریها و تنش های محیطی (کم آبی، سرمازدگی و شوری)