چالکود

پکیج چالکود خضراء

چالکود

  • کود کلات آهن خضراء : ۱ کیلوگرم
  • کود کلات میکرو کامل خضراء : ۱ کیلوگرم
  • کود کلات NPK12-12-36 خضراء : 2 کیلوگرم
  • کود کلات NPK 20-20-20 خضراء: 2 کیلو گرم

پکیج چالکود برای مصرف حدود 15 درخت کافی است. 

 

با توجه به اهمیت تغذیه درخت در اوایل بهار، چالکود زمستانه باعث آماده شدن کود در زیر خاک برای استفاده درخت در اول فصل رشد گیاه می گردد.

کودهای توصیه شده برای مصرف چالکود انواع درخت:

 

کود کلات آهن خضراء

کود کلات میکرو کامل خضراءکود NPK ۲۰-۲۰-۲۰ خضراءکود NPK ۱۲-۱۲-۳۶ خضراء
۲۰-۶۰ گرم برای هر درخت بر حسب سن آن۵۰-۱۰۰ گرم برای هر درخت بر حسب سن آن۶۰-۱۲۰ گرم برای هر درخت بر حسب سن آن

۶۰-۱۲۰ گرم برای هر درخت بر حسب سن آن

 

بهترین زمان برای چالکود از زمان برگ ریزان تا آخر اسفند و متورم شدن جوانه ها میباشد تا کود چال شده در معرض رطوبت قرار گیرد. حتما توجه شود چالکود در مسیرآب قرار داشته باشد و آب کاملاً اطراف و روی چاله را پوشش دهد. ضمناً عمق چاله ها ۵۰ سانتیمتر باشد که در موقع بیل زنی کود موجود در داخل چاله ها  بیرون نریزد. بهترین موقعیت برای چالکود یک سوم سایه انداز درخت میباشد که ریشه های موئین و جذب کننده در آنجا مستقر میباشند.