کودابیاری گلخانه های پرورش گل و گیاه آپارتمانی

کودابیاری گلخانه های پرورش گل و گیاه آپارتمانی

کودابیاری گلخانه های پرورش گل و گیاه آپارتمانی

 • کود NPK 20-20-20خضراء : 10 کیلوگرم
 • کود کلات کلسیم خضراء : 1 کیلوگرم
 • کود کلات آهن خضراء : 1 کیلوگرم
 • کود کلات منیزیم خضراء : 1 کیلوگرم
 • کود کلات میکرو کامل خضراء : 1 کیلوگرم
 • کود پتاسیم خضراء : 1 کیلوگرم
 • کود فسفر خضراء : 1 کیلوگرم
 • کود نیتروژن خضراء : 1 کیلوگرم
 • کود کلات مس خضراء : 1 کیلوگرم

 

مقدار فوق بسته به نوع گیاه و مرحله رشد فیزیولوژیک آن برای تهیه حدود 10000 لیتر محلول تغذیه ای گلخانه پرورش گل و گیاه آپارتمانی کافی است.

 • جهت گیاهان در اوایل دوره رشد و جهت ریشه زایی قوی تر در هر 1000 لیتر آب مقادیر ذکر شده از کودهای خضراء استفاده شود:

کود  NPK 20-20-20

کود فسفرکود کلات نیتروژنکود کلات کلسیمکود کلات منیزیمکود کلاته میکرو کاملکود کلات آهنکود کلات مس
400 گرم300 گرم100 سی سی100 گرم50 گرم30 گرم20 گرم

5 گرم

 

 • جهت گلدان های برگ دار فاقد گل در هر 1000 لیتر آب مقادیر ذکر شده از کودهای زیر استفاده شود:
کود NPK 20-20-20کود کلات نیتروژنکود کلات کلسیمکود کلات منیزیمکود کلات میکروکود کلات آهنکود کلات مس
500 گرم100 سی سی200 گرم100گرم30 گرم20 گرم5 گرم

 

 • جهت گیاهان گلدار در زمان غنچه دهی و پس از آن در هر 1000 لیتر آب مقادیر ذکر شده از کودهای زیر استفاده شود:

کود NPK 20-20-20

کود پتاسیمکود کلات کلسیمکود کلات منیزیمکود کلات میکرو کاملکود کلات آهنکود کلات مس
300 گرم300 گرم200 گرم50 گرم30 گرم20 گرم

5 گرم

10 کیلوگرم از کود کود NPK 20-20-20خضراء به همراه 1 کیلوگرم از هر یک از کودهای فوق بسته به نوع گیاه و مرحله رشد فیزیولوژیک آن برای تهیه حدود 10000 لیتر محلول تغذیه ای گلخانه پرورش گل و گیاه آپارتمانی کافی است.