محلول پاشی گلخانه ها

محلول پاشی گلخانه ها

محلول پاشی گلخانه ها

 • کود کلات کلسیم خضراء : 1 کیلوگرم 
 • کود سوپر خضراء : 1 کیلوگرم 
 • کود سیلسیم خضراء : 1 کیلوگرم 
 • کود کلات میکروکامل خضراء : 1 کیلوگرم 
 • کود NPK12-12-36 خضراء : 1 کیلوگرم 
 • کود کلات مس خضراء : 1 کیلوگرم 

 

کودهای فوق برای حداقل 5 بار محلولپاشی یک واحد  1000 متری گلخانه کافی است. 

یکی از روش های رایج تغذیه در گلخانه ها، محلولپاشی کودها است که در صورت مناسب بودن کیفیت کود، نقش مهمی در بهبود عملکرد و کیفیت تولیدات گلخانه ای دارد.

کودهای توصیه شده برای محلولپاشی در انواع گلخانه ها (بستر کشت خاک، بستر کشت هیدروپونیک و …):

 • کود کلات کلسیم خضراء (1 در 1000) به همراه کود نیتروژن خضراء (1 در 1000)
 • کود سوپر خضراء (2 در 1000)
 • کود سیلیسیم خضراء (2 در 1000)
 • کود کلات میکرو کامل خضراء (0/5 در 1000) + کود NPK 20-20-20 خضراء (1/5 در 1000)
 • کود NPK 12-12-36 خضراء (2 در 1000)
 • کود کلات مس خضراء (0/5 در 1000)

توصیه می شود سیکل محلولپاشی در گلخانه، طبق ترتیب فوق انجام شود؛ به این ترتیب که اولین محلولپاشی از ترکیب کلسیم + نیتروژن خضراء شروع شده و دو تا 4 روز بعد (بسته به فصل و شرایط گلخانه) محلولپاشی کود سوپر انجام شود و این چرخه تا پایان ادامه یابد.