کود آبیاری گلخانه های دارای بستر کشت خاک

کودآبیاری گلخانه های دارای بستر کشت خاک

کود آبیاری گلخانه های دارای بستر کشت خاک

  • کود کلات کلسیم خضراء : 6 کیلوگرم
  • کود کلات آهن خضراء : 1 کیلوگرم
  • کود کلات میکرو کامل خضراء : 1 کیلوگرم
  • کود NPK 12-12-36 خضراء : 8 کیلوگرم
  • کود NPK 20-20-20 خضراء : 8 کیلوگرم
  • کود نیتروژن خضراء : 4 کیلوگرم
  • کود کلات منیزیم خضراء : 4 کیلوگرم

بنا به فصل، نوع محصول، تعداد دفعات آبیاری در هفته این پکیج برای مدت 50 تا 70 روز 1000 متر گلخانه با بستر کشت خاک قابل مصرف می باشد.

 کشت گلخانه ای موجب افزایش تولید در واحد سطح، بازارپسندی محصول، مصرف بهینه آب، تولید محصول خارج از فصل و پیش رسی محصولات خواهد شد.

بسیاری از عناصر مورد نیاز گیاه در خاک وجود دارد ولی در اثر برداشت متوالی گیاهان از خاک گلخانه، میزان مواد غذایی موجود در آن به سرعت کاهش می‌یابد. با توجه به نیاز گیاه و در صورت لزوم آزمون خاک، عناصر ضروری و مفید با کاربرد صحیح کودها تأمین می گردد و بازدهی گلخانه افزایش می یابد.

کودهای توصیه شده برای کودابیاری در گلخانه های خاکی (در هر 1000 متر گلخانه):

کود کلات کلسیم خضراء

کود کلات آهن خضراءکود کلات منیزیم خضراءکود کلات میکرو کامل خضراءکود NPK 12-12-36 خضراءکود NPK 20-20-20خضراءکود نیتروژن خضراء
500 تا 800 گرم250 گرم500 گرم250 گرم500 تا 1000 گرم500 تا 1000 گرم

500 سی سی

با توجه به این که فواصل و فرکانس آبیاری در هر گلخانه تابعی از فصل، نوع محصول، منطقه، شرایط آب و هوایی، مرحله فیزیولوژیک گیاه و عوامل دیگر می باشد، پیشنهاد می شود برای مصرف کودهای کلاته خضراء از یک سیکل 3 مرحله ای استفاده شود. به این شکل که در نوبت اول آبیاری بدون کود انجام شود؛ در نوبت دوم کودهای کلات کلسیم، نیتروژن، آهن و  NPK 20-20-20خضراء  و در نوبت سوم کودهای کلات منیزیم و میکرو کامل و  NPK 20-20-20خضراء استفاده گردد.