رنگ گیری و درشت شدن میوه

رنگ گیری و درشت شدن میوه

رنگ گیری و درشت شدن میوه

  • کود کلات کلسیم خضراء : 2 کیلوگرم
  • کود کلات بور خضراء : 2 کیلوگرم
  • کود سوپر خضراء : 2 کیلوگرم
  • کود پتاسیم خضراء : 2 کیلوگرم
  • کود NPK 12-12-36 خضراء : 2 کیلوگرم

مقدار فوق برای محلولپاشی 1 هکتار باغ کافی است.

تولید میوه های درشت، با کیفیت و دارای رنگ و عطر بازارپسند یکی از اهداف اصلی باغداران است. درشتی میوه و رنگ گیری آن به موارد مختلفی از جمله عوامل ژنتیکی مانند رقم، عوامل محیطی مانند دما و نور، مدیریت زراعی و تأمین عناصر مؤثر در این زمینه بستگی دارد. عناصر ریز مغذی و همچنین عنصر پتاسیم در افزایش سایز و رنگ گیری میوه ها تأثیر فوق العاده ای دارد. همچنین عنصر کلسیم در تقسیم سلولی نقش دارد که در ابتدای تشکیل میوه موجب درشتی آن می شود.

کودهای توصیه شده برای رنگ گیری مطلوب و افزایش سایز میوه:

  • کود کلات کلسیم خضراء
  • کود کلات بور خضراء
  • کود سوپر خضراء
  • کود پتاسیم خضراء
  • کود NPK 12-12-36 خضراء

توصیه می شود در مراحل ابتدایی تشکیل میوه کود کلات کلسیم خضراء (2 در 1000) همراه با کود کلات بور خضراء ( 1 در 1000) محلولپاشی شود. در مرحله درشت شدن و رنگ گیری میوه کودهای کلاته پتاسیم خضراء (2در 1000) یا سوپر خضراء (2 در 1000) یا NPK 20-20-20 خضراء ( 2 در هزار) محلولپاشی و یا کودآبیاری شود.