فروت ست

پکیج فروت ست

فروت ست

کود کلات فروت ست خضراء : 1 کیلوگرم

کود کلات میکرو کامل خضراء : 1 کیلوگرم

کود کلات روی خضراء : 1 کیلوگرم

کود نیتروژن خضراء : 1 کیلوگرم

پکیج فروت ست خضرا برای محلولپاشی 1 هکتار باغ کافی است.

  • فروت ست یعنی تبدیل گل به میوه و تنظیم تشکیل میوه. در اواخر زمستان یا اوایل بهار بلافاصله بعد از بیدار شدن درخت، ریشه توانایی جذب عناصر از خاک را ندارد و به همین دلیل و به منظور رسانش عناصر مهم در تشکیل اندام های گل و تبدیل حداکثری آن به میوه در مرحله تورم جوانه زایشی، از کود فروت ست استفاده می شود. مصرف این کود در پاییز موجب افزایش مقاومت اندام های درخت به سرما خواهد شد و از بروز سال آوری نیز جلوگیری می کند.

کودهای توصیه شده برای مرحله فروت ست:

کود فروت خضراءکود کلات میکرو کامل خضراءکود کلات روی خضراءکود نیتروژن خضراء
محلولپاشی 2 در 1000 در مراحل تورم جوانه و پس از برداشتمحلولپاشی1 تا 2 در 1000 در مراحل تورم جوانه و پس از برداشتمحلولپاشی 1 تا 1/5 در 1000 در مرحله پس از برداشتمحلولپاشی 1 در 1000 در مرحله پس از برداشت