مقابله با آفات و بیماریها

جهت کاهش خسارت ناشی از بیماری‌ها و آفات در مزارع، باغات و گلخانه‌ها با مصرف کودهای کلاته خضراء، راهکارهای زیر توصیه می‌گردد:

1– تقویت گیاه و افزایش مقاومت طبیعی آن جهت پیشگیری از ابتلا و جلوگیری از شیوع بیشتر بیماری

استفاده از کودهای کلاته خضراء طبق دستور مصرف رده تخصصی هر محصول که موجب تقویت گیاه و پیشگیری از دچار شدن آن به بیماری‌ها و خسارات ناشی از آفات و نیز افزایش عملکرد و کیفیت محصول تولیدی می‌شود.

  • در صورتی که به هر دلیلی امکان اجرای دستور رده تخصصی وجود ندارد، اجرای دستور مصرف رده میانی توصیه می‌شود.
  • در صورتی که به هر دلیلی امکان اجرای دستور رده میانی وجود ندارد، اجرای دستور مصرف رده اولیه توصیه می‌شود.

2– پیشگیری و کنترل بیماری:

با توجه به اثرات کودهای کلاته  سیلیسیم و مس خضراء در کنترل آفات و بیماری‌ها، از محلولپاشی کود کلات سیلیسیوم و مس استفاده شود.این دستور هم قبل از بروز بیماری و آفات در پیشگیری آن و هم بعد از آن در کنترل بیماری و آفات مؤثر می‌باشد.

دستور مصرف کود کلات سیلیسیم خضراء جهت پیشگیری از بیماری‌ها و آفات به شرح زیر است:

  • گلخانه‌ها: محلولپاشی (2 در 1000) ماهی یک بار
  • باغات: دو بار محلولپاشی:  1- در مرحله تورم جوانه (1 در 1000)  و نیز 2- در مرحله فندقی شدن میوه (2 در 1000)
  • مزارع: دو بار محلولپاشی 1- یک بار در مرحله رشد رویشی (2 در 1000)  و نیز 2- یک بار در فاز زایشی (2 در 1000)

جهت کنترل آفات و بیماری‌ها (پس از بروز آلودگی) کود کلات سیلیسیم خضراء به شکل زیر مصرف شود:

  • گلخانه‌ها: محلولپاشی هر 15 روز یک بار (3 در 1000) یا کودآبیاری (3 لیتر در هر 1000 متر مربع)
  • باغات: حداقل دو بار محلولپاشی با فاصله 10 روز (3 در 1000)
  • مزارع: حداقل دو بار محلولپاشی با فاصله 10 روز (3 در 1000)

جهت پیشگیری از آفات و بیماری‌ها  کود کلات مس خضراء در فاز رویشی (نیم در 1000)  محلولپاشی  شود. جهت کنترل آفات (پس از بروز آلودگی) کود کلات مس خضراء  حداقل دو بار با فاصله 10 روز محلولپاشی (1 در 1000) شود.