جلوگیری از ریزش میوه

جلوگیری از ریزش میوه

جلوگیری از ریزش میوه

  • کود کلات کلسیم خضراء : 2 کیلوگرم
  • کود کلات بور خضراء : 2 کیلوگرم

 

مقدار فوق برای محلولپاشی 1 تا 2 هکتار باغ کافی است.

در ابتدای تشکیل میوه به دلیل عدم استحکام دم میوه و اتصال ضعیف آن به گیاه مادری، همچنین قبل از برداشت میوه ها در شرایط نامناسب محیطی، مشکل ریزش میوه وجود دارد که موجب کاهش عملکرد، افزایش ضایعات و هدر رفت هزینه می گردد.

کودهای توصیه شده برای مقابله با ریزش میوه در باغات:

  • کود کلات کلسیم خضراء
  • کود کلات بور خضراء

توصیه می شود در مراحل ابتدای تشکیل میوه (عدسی تا فندقی شدن میوه ) و حدود 20 روز قبل از برداشت کود کلات کلسیم خضراء (2 در 1000) به همراه کود کلات بور خضراء (1 در 1000) محلولپاشی شود.