فضای سبز

فضای سبز

فضای سبز

  • کود NPK 20-20-20خضراء
  • کود کلات میکرو (مخصوص فضای سبز) خضراء

یکی از مهمترین مسائل زیست محیطی در ایران مشکل آلودگی هوا است. فضای سبز به عنوان یکی از ارکان مهم در برنامه ریزی و مدیریت شهری، اثرات قابل توجهی در کنترل و بهبود هوای شهرها دارد. با توجه به اینکه گیاه در فرآیند فتوسنتز با دریافت گازهای مضر مانند CO و CO2 و تبدیل آن به O2 در کاهش آلودگی هوا نقش دارد، با افزایش سطح برگ و راندامان فتوسنتز می توان عمل به دام اندازی گازهای مضر اتمسفر و تولید اکسیژن را چند برابر نمود. کودهای کلاته خضراء تولید شده بر پایه فناوری پیشرفته قادرند سطح برگ را افزایش داده و راندمان فتوسنتز را تا 2.5 برابر افزایش دهند.

کودهای توصیه شده برای فضای سبز شهری:

  • کود NPK 20-20-20خضراء
  • کود کلات میکرو (مخصوص فضای سبز) خضراء

برای ملاحظه دستور مصرف این کودها به بخش دستور مصرف فضای سبز مراجعه فرمایید.