پرورش نشاء

کود پرورش نشاء

پرورش نشاء

 • کود NPK 20-20-20خضراء : 10 کیلوگرم
 • کود فسفر خضراء : 3 کیلوگرم
 • کود کلات کلسیم خضراء : 1 کیلوگرم
 • کود کلات آهن خضراء : 1 کیلوگرم
 • کود کلات منیزیم خضراء : 1 کیلوگرم
 • کود کلات میکرو کامل خضراء : 1 کیلوگرم
 • کود پتاسیم خضراء : 1 کیلوگرم
 • کود نیتروژن خضراء : 1 کیلوگرم
 • کود کلات مس خضراء : کیلوگرم

 

این مقدار جهت حداقل 10 هزار لیتر کودابیاری در پرورش نشاء کافی می باشد.

 • بسته به نوع نشاء و مرحله رشدی آن و نیز شرایط آب و هوایی و … فرمولاسیون مورد استفاده متفاوت خواهد بود اما در دو حالت زیر فرمولاسیون کلی قابل ارائه خواهد بود.

 • جهت نشاء در اوایل دوره رشد و برای ریشه زایی قوی تر در هر 1000 لیتر آب مقادیر ذکر شده از کودهای زیر استفاده شود:

 

کود NPK 20-20-20

کود فسفر

کود کلات کلسیم

کود کلات منیزیم

کود کلات میکرو کامل

کود کلات آهن

کود کلات مس

250 گرم

250 گرم

100 گرم

50 گرم

30 گرم

20 گرم

5 گرم

 

 • جهت نشاء و برای رشد رویشی قوی تر  در هر 1000 لیتر آب مقادیر ذکر شده از کودهای زیر استفاده شود:

 

کود NPK 20-20-20

کود نیتروژن

کود کلات کلسیم

کود کلات منیزیم

کود کلات میکرو کامل

کود کلات آهن

کود کلات مس

400 گرم

100 سی سی

200 گرم

100گرم

30 گرم

20 گرم

5 گرم

 

مقدار زیر جهت حداقل 10 هزار لیتر کودابیاری در پرورش نشاء کافی می باشد.

کود فسفر

کود  NPK 20-20-20

کود کلات کلسیم

کود کلات مس

کود کلات میکرو کامل

کود کلات آهن

کود نیتروژن

کود کلات منیزیم

3 کیلوگرم

10 کیلوگرم

1 کیلوگرم

1 کیلوگرم

1 کیلوگرم

1 کیلوگرم

1 کیلوگرم

1 کیلوگرم