افزایش ماندگاری و عمر انبارداری محصول

افزایش ماندگاری و عمر انبارداری محصول

افزایش ماندگاری و عمر انبارداری محصول

  • کود کلات کلسیم خضراء
  • کود کلات سیلیسیم خضراء

 

 یکی از دغدغه های اصلی فعالان حوزه کشاورزی افزایش عمر پس از برداشت محصولات، کاهش ضایعات انباری، حفظ کیفیت محصول پس از برداشت، کاهش آفات و بیماری های انباری و افزایش عمر قفسه ای است. راهکارهای مختلفی به منظور برآورده کردن این اهداف وجود دارد از جمله: تولید محصول سالم با بافتی مستحکم، تیمارهای پیشگیری کننده یا کنترل کننده آفات و بیماری، کنترل دما، گازهای اتمسفری و رطوبت پس از برداشت و در انبار، کاربرد عناصر دخیل در افزایش عمر انباری از جمله کلسیم و سیلیسیم.  عناصر کلسیم و سیلیسیم موجب افزایش استحکام بافت محصولات می گردد.

کودهای توصیه شده برای افزایش ماندگاری و طول عمر انبارداری محصول:

  • کود کلات کلسیم خضراء
  • کود کلات سیلیسیم خضراء

توصیه می شود کود کلات کلسیم خضراء و کود کلات سیلیسیم خضراء حدود 20 روز قبل از برداشت محصول (2 در 1000) محلولپاشی شود. محلولپاشی یا غوطه وری محصول پس از برداشت با محلول کودی 2 تا 6 درصد کود کلات کلسیم خضراء نیز در جهت افزایش عمر پس از برداشت کاربرد دارد.