چالکود درختان

روش چالکود شکل خاصی از جایگذاری موضعی کودهای آلی و شیمیایی در خاک می باشد. چالکود زمستانه باعث آماده شدن کود در زیر خاک برای استفاده درخت در اول فصل رشد گیاه می باشد. به دلیل حضور آهک فعال در خاک های آهکی، زیادی بیکربنات در آب های آبیاری، کمی موادآلی، مصرف غیر صحیح (پخش سطحی) کود در سایه انداز درختان، کمی تحرک اکثر کودهای مصرفی بخصوص کودهای فسفاته و ریز مغذی ها و عدم رعایت مصرف بهینه کود و آب، درختان میوه در کشور عمدتاً دچار انواع کمبودها هستند. راندمان و کارآیی مصرف کود در روش چالکود، به مراتب بیشتر از روش پخش سطحی کود می باشد. از مزایای دیگر این روش می توان به قابلیت جذب بهتر کود توسط ریشه، تهویه بهتر و نیز نفوذ بهتر آب از طریق چاله های اطراف ریشۀ درخت اشاره کرد.

مزایای چالکود

1. جلوگيری از خشكيدگی سر شاخه های درختان ميوه.

2. توسعه ريشه درختان ميوه در خاك های آهكی.

3. افزايش سطح برگ (Leaf Area) در درختان ميوه.

4. افزايش عملكرد وبهبود كيفيت ميوه ها.

5. افزایش نفوذپذیری آب به داخل خاک توسط حفره های مملو از مواد آلی.

محل حفر چاله جهت چالکود

بهترین محل برای حفر چاله یک سوم انتهایی سایه انداز درخت می باشد. در این ناحیه بیشترین تراکم ریشه های جوان و فعال وجود دارد. حفر چاله در این منطقه باعث میشود کمترین خسارت به ریشه های اصلی و قطور درخت وارد شود.ریشه ها مستقیماٌ غذای مطلوب خود را تأمین می کنند ودر نتیجه رشد علف های هرز کاهش می یابد.

محل چاله ها بهتر است که در مسیر جریان آب باشد. تعداد چاله ها بسته به نوع درخت، وضعیت خاک، سن درخت و … متفاوت است ولی به طور کلی برای درختان با سن بیشتر از 10 سال تعداد 2 تا 4 چاله مناسب است. عمق چاله ها نیز بسته به نوع درخت می تواند متفاوت باشد، معمولاً عمق آنها را بین 30 تا 50 سانتی متر در نظر می گیرند. توجه شود که چاله ها را با خاک خودش پر نمی کنند بلکه آنها را با مخلوط کود و یک ماده آلی مثل کود دامی پوسیده یا خاک برگ پر می کنند.

این روش به ویژه برای مناطق خشک و کم آب مناسب می باشد. در صورتی که از چاله ها به خوبی نگهداری شود، حفر آن یک بار برای چندین سال کافی خواهد بود.

“کودهای کلاته خضراء در مصرف چالکود قابل استفاده هستند و به علت ساختار ویژه ای که دارند آبشویی کمتری دارند و با درصد بیشتری در دسترس ریشه گیاه قرار می گیرند.”

کود مخصوص چالکود درختان