نحوه مصرف کود فروت ست

  • در خصوص بحث فروت ست دو مرحله محلولپاشی مطرح میباشد. توصیه شرکت دانش بنیان صدور احرار شرق این است که بر مبنای هزینه ای که برای این مرحله در نظر گرفته اید یکی از رده های زیر را انتخاب نمایید. بدیهی است که در مقایسه استفاده بین سه رده، میزان افزایش عملکرد و نیز سودآوری “رده تخصصی” از همه بیشتر و “رده میانی” و “رده اولیه” به ترتیب بعد از آن میباشند.
  • دستور ذکر شده در پائین صفحه، برای افرادی است که به هر دلیلی امکان انجام کامل مراحل دستور مصرفهای تخصصی ذکر شده در سایت را ندارند و از طرفی میخواهند محلولپاشی های مرحله فروت ست را انجام دهند.
  • در صورت مصرف صحیح، ما تضمین می‌کنیم که هر میزان برای خرید کودهای کلاته خضراء هزینه نمایید، حداقل 2 برابر هزینه صرف شده، محصول بیشتر برداشت خواهید کرد. بنابراین تهیه و استفاده از این محصول برای شما به منزله یک سرمایه گذاری سودآور و پر منفعت است.

1- فروت ست در زمان تورم جوانه:

  • رده اولیه: کود فروت ست خضراء (2 در 1000)
  • رده میانی: کود کلات میکرو خضراء (در 1000) به همراه کود فروت ست خضراء (2 در 1000)
  • رده تخصصی : کود کلات میکرو خضراء (2 در 1000) به همراه کود فروت ست خضراء (2 در 1000)

2- فروت ست پس از برداشت:

  • رده اولیه: کود فروت ست خضراء (2 در 1000)
  • رده میانی: کود فروت ست خضراء (2 در 1000) به همراه کود کلات روی خضراء (1/5 در 1000)
  • رده تخصصی: کود فروت ست خضراء (2 در 1000) به همراه کود کلات روی خضراء (1 در 1000)  و کود نیتروژن خضراء (1 در 1000)

نکته مهم: در صورتی که احتمال خسارات ناشی از تنش سرما در منطقه شما است، در رده تخصصی به جای کود نیتروژن از کود پتاسیم خضراء استفاده شود.