دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای فضای سبز

بهترین و موثرترین روش مصرف کودهای محتوی عناصر ریزمغذی مانند آهن، روی، منگنز، ... مصرف آنها از طریق خاک می باشد. مزیت این روش استفاده تدریجی و موثر کلیه اندامهای گیاه از طریق ریشه بوده و بدین سبب تاثیر عناصر خضراء در طی زمان بیشتر می گردد.

مصرف خاکی بهینه کود  کلاته خضراء ویژه فضای سبز به شکل چالکود و سپس آبیاری با روش معمول می باشد. بهتر است مقدار نیاز گیاه در چند نقطه یا در دایره ای اطراف تنه گیاه چالکود شود. این مطلب در مناطقی که خاک سبک داشته یا آبیاری زیاد می شوند از این نظر حائز اهمیت است که کود بعد از حل شدن در آب آبیاری از حد ریشه پایین تر نرود و تمام مقدار داده شده جذب گیاه شود.

مصرف از طریق آبیاری قطره ای: با توجه به میزان کود توصیه شده برای گیاهان، مقدار مورد نظر در تانک آب حل شده و از طریق شبکه آبیاری قطره ای در دسترس گیاه قرار می گیرد.

همچنین می توان خضراء را با حل کردن کامل در آب آبیاری به گیاهان رساند ترجیح استفاده از این روش در شرایطی است که تعداد گیاهان در واحد سطح زیاد بوده و استفاده از روش چالکود زمانبری و هزینه بیشتری داشته باشد.

محلول پاشی دو در هزار (دو گرم در لیتر) آن روی برگ گیاهان بسیار مفید و موثر بوده و 2 بار در طول دوره رشد همراه با مصرف خاکی با توجه به خواص نانویی کمپلکس خضراء توصیه می گردد.

درختان غیر مثمر:

کودهای شیمیایی ، کودهای آلی و ریزمغذی ها را  برای نباتاتی مانند درختان ،درختچه ها و بوته ها، از اوایل بهار تا اواسط تابستان و سپس، اواخر شهریور تا اواخر مهر می توان استفاده کرد.

مقدار مصرف کود کلاته خضراء (حاوی میکرو المنتهای کامل) برای درختان بزرگ غیر مثمر 200-100 گرم برای هر درخت و 100-50 گرم برای درختان جوان توصیه می شود.

بهترین روش مصرف برای درختان غیر مثمر، استفاده از چالکود و محلول پاشی به طور همزمان می باشد. در صورت استفاده از چالکود، 2 بار محلول پاشی(2 در هزار) با فاصله زمانی حدوداً 2ماه بعد از چالکود جهت تکمیل تغذیه توصیه می شود .

درصورتی که از چالکود استفاده نمی شود،4بار محلول پاشی 2 در هزار با فاصلۀ 45 روزه توصیه می شود.

چمن:

میزان مصرف کود کلاته خضراء برای چمن 5-2 گرم در متر مربع می باشد.

در این مورد روش مصرف به صورت آبیاری قطره ای و محلول پاشی توصیه می گردد.

گل و گیاه چند ساله:

مقدار مصرف کود کلاته خضراء به میزان  5-2گرم در متر مربع و به صورت کود آبیاری می باشد.

رز:

مقدار مصرف کود کلاته کامل خضراء برای رز، 1 گرم  برای هر بوته به صورت کود آبیاری و یکبار محلول پاشی 1.5 در هزار می باشد.

درختچه های زینتی:

مقدار مصرف کود کلاته خضراء برای درختچه های زینتی 50-20 گرم برای هر درختچه  و به صورت کود آبیاری می باشد.

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123

 

2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh