دستور مصرف نانو کودهای کلاته خضراء برای موز

مرحله زمان مصرف کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 پس از کاشت (رشد رویشی)

نانو کود کلات میکرو کامل

نانو کود کلات 20-20-20 NPK

2-3 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
5-10 کیلوگرم در هکتار
2 قبل از گلدهی

نانو کود کلات روی خضراء

نانو کود کلات میکرو کامل

نانو کود کلات بور

1 در هزار محلول پاشی
1 در هزار
1 در هزار
3 پس از تشکیل خوشه های میوه نانو کود کلات پتاسیم 4-5 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
نانو کود کلات میکرو کامل 2 کیلوگرم در هکتار
نانو کود کلات کلسیم 3 کیلوگرم در هکتار
نانو کود کلات منیزیم 1-2 کیلوگرم در هکتار

در مرحله 3، در فاصلۀ زمانی تشکیل میوه تا زمان برداشت خوشۀ موز، در هر آبیاری، یکی از نانو کودهای کلاتۀ توصیه شده در این مرحله استفاده شود.

مواردی که با رنگ سبز مشخص شده اند، میبایست در یک نوبت(باهم) استفاده شوند.

نکته: پس از هر بار پا بیل نمودن زمین، می توان مخلوط کودهای زیر را طبق مقادیر ذکر شده از طریق آب آبیاری استفاده نمود:

  • نانو کود کلات NPK 20-20-20 خضراء 8-5 کیلوگرم در هکتار
  • نانوکود کلات میکرو کامل خضراء 2-1 کیلوگرم در هکتار
  • نانو کود کلات پتاسیم خضراء 5- 3 کیلوگرم در هکتار

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh