صفحه اصلي > دستاوردها > مقالات ارائه شده > تاثير نانو كود‌ كلاته آهن بر لوبيا‌ چيتي 

تاثير نانوكود‌ كلاته آهن بر محتوي آهن، رنگيزه‌هاي فتوسنتزي و شاخص سطح برگ لوبيا‌چيتي

آرش محمدزاده1*، حسن مجيدي1، حسين مقدم2، ناصر مجنون‌حسيني3 و نسيم بقائي4

1دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، 2استادیار زراعت پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، 3دانشیار زراعت پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، 4دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد- کارشناس شرکت صدور احرار شرق

 چکیده:

کمبود آهن یکی از عوامل محدود کننده عملکرد گیاهان زراعی بوده و نقش بسیار مهمی در تولید محصول در اکثر نقاط جهان دارد. لوبیا جزو گیاهان زراعی حساس به کمبود آهن طبقه‌بندی می‌شود. از اينرو آزمايش حاضر به منظور بررسي تاثير نانوكود كلاته آهن بر محتوي آهن، رنگيزه‌هاي فتوسنتزي و شاخص سطح برگ لوبيا چيتي به صورت طرح بلوك‌هاي كامل تصادفي با 19 تيمار و 3 تكرار اجرا گرديد. تیمارهای آزمایش شامل ترکیب سطوح مختلف زمان مصرف کود (قبل از گلدهی، شروع غلاف­بندی و شروع گلدهی+ شروع غلاف بندی)، میزان مصرف کود (3، 6 و 9 کیلوگرم در هکتار)، نوع کاربرد کود (محلول­پاشی برگ و همراه با آبیاری) و تیمار شاهد بود. تجزيه واريانس نشان داد كه تاثير كود بر محتوي آهن، رنگيزه‌ها و شاخص سطح برگ معني‌دار بود. نتايج مقايسات ميانگين نشان داد كه بيشترين مقدار محتوي آهن برگ، شاخص سطح برگ و كلروفيل b، در تيمار 9 كيلوگرم در هكتار كود به صورت خاك مصرف در دو مرحله قبل از گلدهي+ شروع غلاف‌دهي به دست آمد. بيشترين مقدار كلروفيل a، كلروفيل كل (a+b) و كارتنوئيد و گزانتوفيل نيز در تيمار 9 كيلوگرم محلول‌پاشي كود در دو مرحله قبل از گلدهي+شروع غلاف‌دهي مشاهده گرديد. به طور كلي نتايج آزمايش نشان داد كه كاربرد سطوح كودي بالا در دو مرحله قبل از گلدهي و شروع غلاف‌دهي تاثير بهتري بر صفات مورد مطالعه گذاشت.

 کلمات کلیدی: نانو کودکلاته آهن، لوبیا چیتی، كلروفيل، كارتنوئيد، محتوي آهن برگ

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh