صفحه اصلي > دستاوردها > مقالات ارائه شده > فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی مرزه 

مقایسه اثر نانو کود کلات آهن وکود کلات آهن بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی مرزه satureja hortensis

زهرا کمالی جامکانی1،مریم پیوندی2، مهدی میرزا3

1دانشجو کارشناسی ارشدگروه زیست شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، 2استاد یار،عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال، 3دانشیار، موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور


چکیده:

 به منظور بررسی و مقایسه اثر نانو کود کلات آهن و کود کلات آهن  بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی، مرزه satureja hortensisآزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کاملاً تصادفی با 4 تکرار در سال 1389 در شهر ساوه اجرا گردید.  تیمار های مورد بررسی شامل 3 تیمار کاربرد نانو کود کلات آهن در سه غلظت 1 ، 3 ، 5 کیلوگرم در هکتار و 3 تیمار کاربرد کود کلات آهن معمولی در 3 غلظت 5/1 ، 5/4 ، 5/7 کیلوگرم در هکتار و تیمار شاهد اعمال گردید .

بررسی فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی این طرح نشان داد اعمال تیمار های مختلف کودکلات آهن نانو  و کود کلات آهن سبب افزایش معنی داری  در فعالیت آنریم های آنتی اکسیدانی نسبت به گروه شاهد شده است.

در تحقیق حاضر امکان جایگزینی نانو کود کلات آهن با کود های رایج کلات آهن بررسی شده است.


واژه های کلیدی:مرزه  Satureja hortensis، نانو کود کلات آهن،  آنزیم آنتی اکسیدانی.

 

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh