صفحه اصلي > دستاوردها > مقالات ارائه شده > مقایسه کارآیی بر خیار گلخانه ای 

مقايسه کارايي يک نانو کود آلي کلاته آهن توليد داخل با يک نمونه کود خارجي بر ماندگاري و خصوصيات کيفي خيار گلخانه‌اي

خلج،حميده1، رزازي،عارفه 2، نظران،محمد حسن 3، لبافي حسين آبادي، محمدرضا 1،بهشتي،بنفشه 4

 1دانشجو دكتري تخصصي گروه زراعت پرديس ابوريحان- دانشگاه تهران، 2فارغ التحصيل كارشناسي ارشد گروه زراعت دانشگاه صنعتي اصفهان ، 3مدير عامل شركت صدور احرار شرق، 4فارغ التحصيل كارشناسي ارشد گروه زراعت پرديس ابوريحان- دانشگاه تهران


چکيده:

در اين طرح تاثير دو نوع كود آهن شامل نانو کود آلي کلاته آهن خضراء (آهن 9 درصد توليد شده در ايران) و کود آهن مستر(آهن8/6 درصد توليد اسپانيا) بر خيار گلخانه اي در گلخانه اي واقع در محمد آباد ورامين مورد مقايسه قرار گرفت. 1000 متر مربع از گلخانه به دو قسمت مساوي تقسيم گرديد و در هر قسمت يکي از کودها توسط آب آبياري (به مقدار 50 گرم) به بوته ها داده شد. تيمار در اين طرح مقدار 50 گرم خضراء و مستر و همچنين صفات اندازه گيري شده شامل اندازه گيري عناصر ميكرو در ميوه و برگ و ميزان ماندگاري و بازار پسندي خيارهاي تيمار شده توسط اين دو كود بود. نتايج حاصله بصورت مقايسه اي نشان داد که ميزان عناصر ميکرو در ميوه و برگ‌هاي موثر در فتوسنتز در خيارهاي تيمار شده با خضراء بالاتر از خيارهاي تيمار شده با کود مستر بود. همچنين بازارپسندي و ماندگاري خيارهاي تيمار شده با اين کود بهتر از تيمار کود مستر بوده و در مجموع توانست رضايت کشاورز را جلب نمايد. و به عنوان جايگزيني براي کود خارجي در منطقه مطرح گردد.


کلمات کليدي: خيار گلخانه اي، نانو کود آلي کلاته آهن خضراء، خصوصيات کيفي، عناصر ميکرو

 

 

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh