صفحه اصلي > دستاوردها > مقالات ارائه شده > بررسی اثر زمان محلول پاشی کلات آهن خضراء بر گندم دیم 

بررسي اثر زمان محلولپاشي نانو کود آلي کلاته آهن بر خصوصيات کمي و کيفي گندم ديم

نظران، محمد حسن1، خلج، حميده2، لبافي حسين آبادي، محمد رضا2، شمس آبادي، مجيد3، رزازي، عارفه4

1مدير عامل شرکت صدور احرار شرق، 2دانشجوي دکتري تخصصي پرديس ابوريحان- دانشگاه تهران، 3دانشجوي فارغ التحصيل کارشناسي دانشگاه آزاد سبزوار، 4کارشناس ارشد زراعت دانشگاه صنعتي اصفهان


چکيده:

به منظور بررسي  اثر زمان محلولپاشي نانو کود آلي کلاته آهن خضراء بر خصوصيات کمي و کيفي گندم ديم طرح بلوک کامل تصادفي با سه تکرار در سال 1388 در يک مزرعه زراعي واقع در استان خراسان، شهرستان جوين، مرکز دهستان برغمد اجرا شد. تيمارها شامل محلولپاشي يک در هزار کود خضراء در مراحل مختلف رشدي گندم (ساقه دهي، گلدهي و خوشه دهي) و شاهد (عدم محلولپاشي) بود و صفات کمي (تعداد سنبله، ارتفاع سنبله، تعداد دانه در هر سنبله، وزن سنبله، وزن هزار دانه و عملکرد) و کيفي (درصد کلسيم، مقدار آهن موجود در بذر) اندازه گيري شد. مقايسه ميانگين تيماهاي اعمال شده در ارتفاع سنبله، تعداد دانه در سنبله و مقدار آهن بذر در سطح پنج درصد تفاوت معني داري را نشان دادند بطوريکه در هر سه صفت، محلولپاشي در مرحله ساقه دهي در بالاترين سطح آماري قرار گرفت و نسبت به شاهد به ترتيب 4/25، 7/47 و 4/32 درصد افزايش نشان داد. تعداد سنبله در هر متر مربع، وزن سنبله و عملکرد، محلولپاشي در مرحله ساقه دهي در بالاترين سطح قرار گرفت اما تفاوت معني داري با تيمارهاي ديگر نداشت و نسبت به شاهد به ترتيب موجب افزايش 4/38، 5/92 و 99 درصدي صفات فوق گرديد. با توجه به اهداف آزمايش، نتايج بدست آمده حاکي از آن است که محلولپاشي با نانوکود آلي کلاته آهن خضراء در مرحله ساقه دهي بهترين نتيجه را با افزايش 99 درصدي عملکرد و افزايش 4/32 درصدي مقدار آهن دانه داشته است.

کلمات کليدي: گندم ديم، نانوکود آلي کلاته آهن، محلولپاشي، مراحل مختلف رشدي، خصوصيات کمي و کيفي

 

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh