صفحه اصلي > دستاوردها > مقالات ارائه شده > مقایسه اثر کلات آهن خضراء و EDDHSA بر زعفران 

اثر نانو کلات آهن و کلات آهن بر عملکرد زعفران (Crocus sativus L)

نسیم بقایی1، سعیده ملکی فراهانی2،  عارفه رزازی3

1دانشجوي كارشناسي ارشد زراعت، دانشگاه شاهد- کارشناس بخش تحقیقات شرکت صدور احرار شرق، 2استاديار دانشكده كشاورزي دانشگاه شاهد، 3دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

 

چکیده:

به منظور بررسی اثر نوع و سطوح کود آهن بر رشد و عملکرد زعفران، تحقیقی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 3 تکرار در مزرعه آموزشی و تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهد در سال زراعی 1389 انجام شد. عامل اول نوع کود کلاته آهن در دو سطح کاربرد نانو کود کلاته آهن و کود آهن کلات با بنیان  EDDHSAو عامل دوم، مقدار کود در سه سطح صفر، 5 و 10 کیلوگرم در هکتار بود. نتايج نشان داد اختلاف معنی داری بین تیمار ها در وزن تر گل، وزن تر و خشک کلاله وجود ندارد ولی اثر تیمارها بر ترکیبات ثانویه سافرانال و پیکروکروسین معنی‌دار بود.کاربرد 5 کیلوگرم نانو کود کلات آهن میزان سافرانال و پیکروکروسین را نسبت به سایر تیمارها بیشتر افزایش داد.

 

کلید واژه : پیکروکروسین، سافرانال، سطوح کودی

 

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh