برتری کودهای خضراء بر کودهای کلاته و سایر کودها
                                      

 کودهای کلاته موجود 

کودهای کلاته خضراء

دارای هورمون اتیلن

فاقد هورمون

دارای ابعاد بالای 300 نانومتر

دارای ابعاد نانو متری(زیر 100 نانومتر)

پایداری در pH = 4 - 9

پایداری در pH =3-11

ناپایدار در مقابل تغییرات فیزیکو شیمیایی محیط

پایداری زیاد ساختار در مقابل تغییرات فیزیکو شیمیایی محیط

فاقد حداکثر مقدار عنصر قابل جذب به دلیل عدم خلوص در روش تولید انبوه

دارای حداکثر مقدار عنصر قابل جذب به دلیل خلوص در روش تولید انبوه

تکنولوژی ساخت حداقل 40 ساله

دارای تکنولوژی ساخت جدید

فاقد خاصیت رهایش کنترل شده

دارای خاصیت رهایش کنترل شده

قابلیت کلات کردن درصد محدودی از عنصر

قابلیت کلات کردن درصد بالایی از عنصر 

دارای اثری محدود بر کمیت و فاقد اثر بر کیفیت گیاه

افزایش قابل توجه کیفیت و کمیت در گیاه بطور همزمان

خارج شدن از دسترس ریشه به دلیل آب شویی بالا

مقاوم به آب شویی به دلیل دارا بودن خاصیت رهایش کنترل شده

تاثیر بسیار کم بر راندمان فتوسنتز در قیاس با شاهد

افزایش قابل توجه راندمان فتوسنتز در قیاس با شاهد

ایجاد آلودگی زیست محیطی

عدم ایجاد آلودگی زیست محیطی

قابلیت مصرف یا از طریق خاک در موردEDDHA  و یا از طریق محلول پاشی در موردEDTA

قابلیت مصرف هم از طریق خاک و هم از طریق محلول پاشی

 
ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123

 


اینستاگرام

آپارات
 
تلگرام    
     

2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved. Sodour Ahrar Shargh