صفحه اصلي > راهنمای استفاده > دستور مصرف > محصولات زراعی > دستور مصرف کدو حلوایی 

دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای کدو حلوایی

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 استقرار گیاه (قبل از اولین گلدهی)

کود کلات میکرو کامل

کود کلات 20-20-20 NPK

2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
3 کیلوگرم در هکتار
کود کلات کلسیم 2 کیلوگرم در هکتار
2 تشکیل و فرم گیری میوه کود کلات پتاسیم 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
کود کلات منیزیم 1 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
1 در هزار محلول پاشی

توجه: به طور کلی در هنگام کود دهی اختلاط کود کلات کلسیم با سایر کودها توصیه نمیگردد.

در هر مرحله، مواردی که با رنگ سبز مشخص شده اند می‌بایست در یک نوبت(باهم) استفاده شوند.

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh