صفحه اصلي > راهنمای استفاده > دستور مصرف > محصولات زراعی > دستور مصرف برای نیشکر 

دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای نیشکر

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف ظریقه مصرف
1 استقرار گیاه کود کلات 20-20-20 NPK
کود کلات آهن
6-8 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
1 کیلوگرم در هکتار
2 پنجه زنی کود کلات میکرو کامل 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
3 رشد سریع ساقه کود کلات 20-20-20 NPK
کود کلات پتاسیم
کود کلات آهن
2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
1 کیلوگرم در هکتار
2 کیلوگرم در هکتار
کود کلات کلسیم 2 در هزار محلول پاشی
4 رسیدگی کود کلات پتاسیم
کود کلات میکرو کامل
کود کلات کلسیم
2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
1 کیلوگرم در هکتار
1 کیلوگرم در هکتار

در مزارع  Plant(کشت جدید) 8 کیلوگرم در هکتار و در مزارع  Ratoon(راتون) 6 کیلوگرم در هکتار کود کلاتNPK  خضراء استفاده شود.

در هر مرحله، مواردی که با رنگ سبز مشخص شده اند می‌بایست در یک نوبت(باهم) استفاده شوند.

توجه: به طور کلی در هنگام کود دهی، اختلاط کود کلات کلسیم با سایر کودها توصیه نمیگردد.

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh