صفحه اصلي > راهنمای استفاده > دستور مصرف > محصولات زراعی > دستور مصرف برای نیشکر 

دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای نیشکر

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف ظریقه مصرف
1 استقرار گیاه کود کلاته 20-20-20 NPK 6-8 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلات آهن 1 کیلوگرم در هکتار
2 پنجه زنی کود کلات میکرو کامل 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
3 رشد سریع ساقه کود کلاته 20-20-20 NPK 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلاته NPK 12-12-36 1 کیلوگرم در هکتار
کود کلات آهن 2 کیلوگرم در هکتار
کود کلات کلسیم 2 در هزار محلول پاشی
4 رسیدگی کود کلاته NPK 12-12-36 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلات میکرو کامل 1 کیلوگرم در هکتار
کود کلات کلسیم 1 کیلوگرم در هکتار

در مزارع  Plant(کشت جدید) 8 کیلوگرم در هکتار و در مزارع  Ratoon(راتون) 6 کیلوگرم در هکتار کود کلاتهNPK  خضراء استفاده شود.

در هر مرحله، مواردی که با رنگ سبز مشخص شده اند می‌بایست در یک نوبت(باهم) استفاده شوند.

توجه: به طور کلی در هنگام کود دهی، اختلاط کود کلات کلسیم با سایر کودها توصیه نمیگردد.

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123

 

2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh