صفحه اصلی > راهنمای استفاده > دستور مصرف > محصولات صیفی > دستور مصرف برای کدو و خیار 

  دستور مصرف نانو کودهای کلاته خضراء برای کدو و خیار

روش اول:

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 استقرار گیاه (قبل از اولین گلدهی) نانو کود کلات میکرو کامل 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
نانو کود کلات پتاسیم 1 کیلوگرم در هکتار
نانو کود کلات کلسیم 2 کیلوگرم در هکتار
نانو کود کلات 20-20-20 NPK 3 کیلوگرم در هکتار
2 قبل از چین اول نانو کود کلات پتاسیم 2 در هزار محلول پاشی
نانو کود کلات منیزیم 1 در هزار
3 بعد از چین اول تا اواسط باردهی نانو کود کلات کلسیم 2 در هزار محلول پاشی
نانو کود کلات میکرو کامل 2 در هزار
نانو کود کلات 20-20-20 NPK 2 در هزار
4 اواسط باردهی تا پایان برداشت نانو کود کلات پتاسیم 2 در هزار محلول پاشی

 

روش دوم با کود مخصوص صیفی و سبزی:

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 استقرار گیاه (قبل از اولین گلدهی) نانو کود کلات میکرو کامل 1 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
نانو کود کلات کلسیم 2 کیلوگرم در هکتار
نانو کود کلات 20-20-20 NPK 3 کیلوگرم در هکتار
2 قبل از چین اول نانو کود کلات مخصوص صیفی سبزی 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
3 بعد از چین اول تا اواسط باردهی نانو کود کلات کلسیم 2 در هزار محلول پاشی
نانو کود کلات 20-20-20 NPK 2 در هزار
4 از اواسط باردهی تا پایان برداشت نانو کود کلات مخصوص صیفی سبزی 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی

توجه: به طور کلی در هنگام کود دهی اختلاط نانو کود کلات کلسیم با سایر کودها توصیه نمیگردد.

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh