دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای ذرت

روش اول :

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 قبل از کاشت (بذرمال) کود کلات میکرو کامل یا کود کلات روی 200 گرم به ازای هر 100 کیلوگرم بذر آغشته نمودن بذر با محلول رقیق شد­­­ه ­ی کود
2 پس از کاشت * کود کلات فسفر 3 کیلوگرم در هکتار اولین آبیاری پس از کاشت
3 6 تا 8 برگی کود کلات میکرو کامل 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلاته NPK 20-20-20 6-8 کیلوگرم در هکتار
4 قبل از گل­دهی

کود کلات پتاسیم

کود کلات روی

کود کلات آهن
2 کیلو گرم در هکتار  
1 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
1 کیلوگرم در هکتار
یا
کود کلات پتاسیم 2 در هزار محلول پاشی

کود کلات آهن

کود کلات روی
1در هزار محلول پاشی
1در هزار
5 پر شدن دانه

کود کلات پتاسیم

کود کلات میکرو کامل

کود کلاته NPK 20-20-20
2 کیلو گرم در هکتار کود آبیاری
1 کیلو گرم در هکتار
2 کیلو گرم در هکتار

 

*تنها در صورتی که کوددهی با کودهای فسفاته در زمان قبل از کشت انجام نشده باشد،از کود کلات فسفر خضراء استفاده گردد.

روش دوم :

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 قبل از کاشت کود کلات روی 200 گرم به ازای هر 100 کیلوگرم بذر آغشته نمودن بذور با محلول رقیق شده ی کود
2  اولین آبیاری پس از کاشت کود کلات فسفر 3 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
3 6-8 برگی کود کلات میکرو کامل 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلات 20-20-20 NPK 6-8 کیلوگرم در هکتار
4 قبل از گلدهی کود کلات سوپر 2-3 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
5 پر شدن دانه کود کلات سوپر 2-3 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری

تنها در صورتی که کوددهی با کودهای فسفاته در زمان قبل از کشت انجام نشده باشد، از کود کلات فسفر خضراء استفاده گردد.

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh