دستور مصرف نانو کودهای کلاته خضراء برای برنج

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 خزانه

نانو کود کلات میکرو کامل

نانو کود کلات روی

0/5 در هزار محلول پاشی
0/5 در هزار
2 پنجه زنی نانو کود کلات 20-20-20 NPK 6-8 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
نانو کود کلات میکرو کامل 4 کیلوگرم در هکتار
3 ساقه دهی نانو کود کلاته مخصوص غلات 2 در هزار محلول پاشی
 یا
2-3 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
4 بعد از ظهور خوشه نانو کود کلات مخصوص غلات 2-3 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی

در مرحله ساقه دهی اولویت با روش محلول پاشی است.

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123


2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh