دستور مصرف کودهای کلاته خضراء برای پنبه

مرحله زمان مصرف نوع کود میزان مصرف طریقه مصرف
1 قبل از گلدهی (5 تا 7 برگ اصلی) کود کلاته 20-20-20 NPK 5 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
کود کلات میکرو کامل 2 کیلوگرم در هکتار
کود کلات منیزیم 1 کیلوگرم در هکتار
2 15 روز بعد از مرحله 1 کود کلات کلسیم 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
3 غوزه بستن کود کلات آهن 3 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
کود کلاته 20-20-20 NPK 2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
4 پس از حجم گرفتن غوزه کود کلات کلسیم 1-2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
کود کلاته NPK 12-12-36 2-3 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
2 در هزار محلول پاشی
کود کلات منیزیم 1-2 کیلوگرم در هکتار کود آبیاری
یا
1.5 در هزار محلول پاشی

توجه: به طور کلی در هنگام کود دهی اختلاط کود کلات کلسیم با سایر کودها توصیه نمیگردد.

ایمیل:
تلفن :

info[at]khazra.ir

021-88992123

 

2013 (c) Copyright khazra.ir
All rights reserved Sodour Ahrar Shargh