تاییدیه ها

گزارش دو ساله موسسه تحقیقات پسته کشور

تاییدیه مرکز تحقیقات جیرفت و کهنوج، مهندس آیین

تاییدیه مرکز الکتروشیمی دانشگاه تهران، دکتر گنجعلی

تاییدیه از موسسه تحقیقات خاک و آب مبنی بر قابلیت مصرف خاکی

تاییدیه سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان مبنی بر مصرف در محصولات خرما، انگور و ذرت

گزارش سازمان جهاد کشاورزی لرستان در خصوص تاثیر بر محصول زعفران

گزارش موسسه تحقیقات برنج کشور مبنی بر ارتقاء کیفیت برنج رقم طارم

گزارش موسسه تحقیقات برنج کشور مبنی بر ارتقاء کیفیت برنج رقم طارم

گزارش موسسه تحقیقات برنج کشور مبنی بر ارتقاء کمی و کیفی برنج رقم هاشمی

گزارش آنالیز گندم رقم sw تیمار شده با نانو کود کلات آهن خضراء از مرکز پژوهشهای غلات کشور