صیفی- شهریار

باغچه صیفی (شهید جانباز) آقای احمد اشرف مهر ماه 1390

باغچه صیفی (شهید جانباز) آقای احمد اشرف مهر ماه 1390

باغچه صیفی (شهید جانباز) آقای احمد اشرف مهر ماه 1390

باغچه صیفی (شهید جانباز) آقای احمد اشرف مهر ماه 1390

باغچه صیفی (شهید جانباز) آقای احمد اشرف مهر ماه 1390

باغچه صیفی (شهید جانباز) آقای احمد اشرف مهر ماه 1390

خیار گلخانه ای - ورامین

خیار گلخانه ای آقای علیخانی اردیبهشت 1390

خیار گلخانه ای آقای علیخانی اردیبهشت 1390

خیار گلخانه ای آقای علیخانی اردیبهشت 1390