پنبه - تریت حیدریه

مزرعه پنبه آقای شادفر -روستای آهنگران- مرداد 1390

مزرعه پنبه آقای شادفر -روستای آهنگران- مرداد 1390

مزرعه پنبه آقای شادفر -روستای آهنگران- مرداد 1390

مزرعه پنبه آقای شادفر -روستای آهنگران- مرداد 1390

برنج - فومن

برنج - فومن تیرماه 1390

برنج - فومن تیرماه 1390

برنج - فومن تیرماه 1390

برنج - فومن تیرماه 1390

برنج - فومن تیرماه 1390

برنج - فومن تیرماه 1390