سیب- ارومیه

باغ سیب آقای سید مصطفی حسینی -شهریور 1390

باغ سیب آقای سید مصطفی حسینی -شهریور 1390

باغ سیب آقای سید مصطفی حسینی -شهریور 1390

انگور -ارومیه

باغ انگور آقای حسینی- شهریور 1390

باغ انگور آقای حسینی- شهریور 1390

باغ انگور آقای حسینی- شهریور 1390

باغ انگور آقای حسینی- شهریور 1390

باغ انگور آقای حسینی- شهریور 1390