سیب- ارومیه

باغ سیب آقای سید مصطفی حسینی -شهریور 1390

باغ سیب آقای سید مصطفی حسینی -شهریور 1390

باغ سیب آقای سید مصطفی حسینی -شهریور 1390

انگور -ارومیه

باغ انگور آقای حسینی- شهریور 1390

باغ انگور آقای حسینی- شهریور 1390

باغ انگور آقای حسینی- شهریور 1390

باغ انگور آقای حسینی- شهریور 1390

باغ انگور آقای حسینی- شهریور 1390

پرتقال- نکاء

باغ پرتقال دکتر رستم کلایی- نکاء 1390

باغ پرتقال دکتر رستم کلایی- نکاء 1390

باغ پرتقال دکتر رستم کلایی- نکاء 1390

باغ پرتقال دکتر رستم کلایی- نکاء 1390

باغ پرتقال دکتر رستم کلایی- نکاء 1392

باغ پرتقال دکتر رستم کلایی- نکاء 1392

باغ پرتقال دکتر رستم کلایی- نکاء 1392

انگور- شاهرود

انگور آقای علی بداغی مهرماه 1390

انگور آقای علی بداغی مهرماه 1390

انگور آقای علی بداغی مهرماه 1390

انگور آقای علی بداغی مهرماه 1390

باغ انگور شاهد،همسایه باغ آقای علی بداغی خرداد 1390

باغ انگور شاهد،همسایه باغ آقای علی بداغی خرداد 1390

باغ انگور شاهد،همسایه باغ آقای علی بداغی خرداد 1390

انگور آقای علی بداغی خرداد 1390

انگور آقای علی بداغی خرداد 1390

انگور آقای علی بداغی خرداد 1390